drag and drop web maker

PRODUCTS

ซองกันชื้น

    สารกันชื้น หรือ ซิลิก้าเจล เป็นสารประกอบระหว่างซิลิกอนกับออกซิเจน ซึ่งมันมีลักษณะเป็นผลึกที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และมันก็มีขนาดเล็กเพียงแค่ 2-5 มิลลิเมตร มีหน้าที่ในการดูดซับความชื้นซึ่งตัวมันเองสามารถดูดความชื้นได้ถึง 35-40 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวมันเอง เนื่องจากลักษณะของซิลิก้านั้นมีความพรุนที่สูงหรือมีรูพรุนกว่าล้านรูต่อ 1 เม็ด นอกจากมันจะสามารถดูดซับความชื้นแล้วสารกันชื้นยังถูกนำไปใช้ในการวัดปริมาณความชื้น เพื่อเป็นการป้องกันการเน่าเสียของคุณภาพสินค้าต่างๆ โดยการใช้สารกันความชื้นเพื่อวัดปริมาณความชื้นนั้นก็จะถูกเติมสีหรือเติมสารโคบอลต์คลอไรด์ลงไปเพื่อให้สารกันความชื้นนั้นมีสี ซึ่งสีที่ได้ก็จะเป็นสีน้ำเงิน

Need Product >>>