best web design software

PRODUCTS

ถุงกันสนิม

    ถุงพลาสติกกันสนิม (VCI Bags) ที่เป็นมากกว่าถุงพลาสติกทั่วไป เพราะถุงพลาสติกกันสนิมที่ว่านี้ สามารถป้องกันการเกิดการกัดกร่อน หรือคราบสนิมกับชิ้นส่วนโลหะได้ ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาแพคสินค้า สะดวกต่อการจัดเก็บ

ถุงกันสนิม

    คุณสมบัติในการป้องกันสนิม (Anti Rust VCI Technology) เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งในการผลิตถุงพลาสติก ให้รองรับกับการใช้งาน ในกลุ่มอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็ก โลหะ เครื่องจักร ยานยนต์ และอิเลกทรอนิคส์ โดยในอดีตที่ผ่านมา เราจะใช้น้ำมันเพื่อป้องกันสนิมให้กับชิ้นส่วนเหล็ก โลหะต่างๆ ก่อนการส่งออกไปต่างประเทศ หรือป้องกันสนิมแบบพิเศษ ซึ่งในบางครั้ง ทางผู้ใช้จำเป็นจะต้องกำจัดคราบไขมันให้สะอาดก่อนนำไปใช้ ทำให้เกิดความสูญเสีย ทั้งเรื่องเวลา ค่าใช้จ่ายด้านน้ำยาและค่าแรง รวมถึงมลภาวะน้ำเสีย จากการชะล้างคราบน้ำมัน

Need Product >>>